Laboratórium je určené na kvantitatívne stanovenie obsahu celkového, organického a anorganického uhlíka v geologických materiáloch pomocou prístroja C-MAT 5500 fy. Ströhlein.

 

Metodika.

  1. Navážka cca 0,05 g vzorky (rozotrenej na analytickú jemnosť a vysušenej pri 110°C) sa postupne spaľuje v kyslíkovej atmosfére pri teplotách 50 až 1000°C. CO2 produkovaný počas spaľovania je priamo detekovaný infračerveným detektorom prístroja C-MAT 5500 a namerané hodnoty sú konvertované na celkový obsah uhlíka (TC).
  2. Z ďalšej navážky vzorky sa pomocou horúcej HCl odstráni anorganický (karbonátový) uhlík. V nerozpustnom zvyšku sa predchádzajúcim spôsobom stanoví obsah organického uhlíka (TOC).
  3. Celkový anorganický uhlík (TIC) je vypočítaný ako rozdiel TC a TIC.

Presnosť meraní je kontrolovaná pomocou svetových štandardov a porovnávacích vzoriek. Smerodajné odchýlky pre rôzne intervaly obsahov C sú uvedené v tabuľke:

 

interval (hm. %)

smerodajná odchýlka (hm. %)

0 - 1

0.08

1 - 3

0.07

3 - 10

0.10

10 - 16

0.22

16 - 100

2.28

Zodpovedný pracovník:

RNDr. Adrian Biroň, CSc.

048 321 3211
ks.b1664558001bvas@1664558001norib1664558001

 

Obsluha prístroja:

Alžbeta Svitáčová
Stanislava Budačová

 

Pracovisko:

Banská Bystrica, Ďumbierska 1, Geologický odbor