RNDr. Pavol Siman, PhD.


Oblasť výskumu:

  • geologické mapovanie,
  • petrografia,
  • mineralógia,
  • petrológia a datovanie magmatických a metamorfovaných hornín
samostatný vedecký pracovník so skúsenosťami a zameraním v oblasti elektrónovej mikroanalýzy a geochronológie minerálov a hornín.
  • 2002 – priznaný titul „PhD.“ v odbore petrológia
  • 2006 – vedecký kvalifikačný stupeň – II a.
Od roku 1988 skúsenosti s prácou a ovládaním elektrón – optických prístrojov – JEOL, CAMECA. Viac ako 11 rokov pôsobil ako vedúci Oddelenia elektrónovej mikroanalýzy na Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave. Od roku 2006 pracuje v oblasti datovania hornín metódou Ar/Ar – pracovník a vedúci organizačnej jednotky v Stredoeurópskom Ar labortóriu (Central European Ar Laboratory – CEAL) práca na hmotnostnom spektrometri VG 5400 pri datovaní prírodných materiálov metódou Ar40/Ar39 ; organizácia a vedenie prác v CEAL, vrátane evidencie užívateľov, merania a kompletného manažmentu vzoriek Samostatne sa venuje problematike mineralógie, geochémie, petrológie migmatitizovaných – granitizovaných hornín. Má skúsenosti s prípravou a vedením projektov výskumu v rezorte MŽP, ako aj VEGA a APVV. Pôsobil v rámci študijných pobytov a terénnych prác na niekoľkých zahraničných inštitúciách: 1993 -1997 – medzinárodné letné školy európskeho projektu TEMPUS so zameraním na petrológiu, geodynamiku a termodynamiku geologických procesov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika. 1993, 1994 a 1995 – krátkodobé stážové pobyty vo Francúzsku na BRGM, Orléans, so zameraním na tektoniku, petrológiu a termodynamiku minerálnych fáz horninotvorných minerálov a genézu granitoidných hornín a migmatitov v oblasti francúzskeho Centrálneho masívu, Velay masívu, Bretónska a Normandie. Vedenie Dr. Patrick Ledru, Dr. Viera Johan. 1993-1996 – geologické mapovanie v oblasti kryštalinika Tauernského okna a východných Álp – Rakúsko. Výsledky práce sú publikované v podobe regionálnych máp a vysvetliviek Geologickej služby Rakúska. 1995 – tektonicko-petrologický terénny kurz v južných a západných Alpách pod vedením prof. J.M. Lardeaux, Univerzita Lyon, Francúzsko.  

Členstvo:

člen Slovenskej geologickej spoločnosti a redakčnej rady odborných periodík Geologické práce -Správy a Slovak Geological Magazine 2003-2006 člen vedeckej rady ŠGÚDŠ, Bratislava  

Edukačný proces:

2001 – spoluorganizátor a ko-editor medzinárodnej geologickej konferencie – Western Carpathians and European Hercynides, Osrblie, Slovenská republika. 2008 – odborná prednáška v rámci Európskeho Sociálneho Fondu pre širokú verejnosť so zameraním na objasnenie výskumu materiálov metódami elektrónovej mikroanalýzy a hmotnostnej spektrometrie – Ar/Ar metódou – externé odborné prednášky pre postgraduantov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

Vybrané publikácie:

KONEČNÝ, Patrik - KOHÚT, Milan - ROJKOVIČ, Igor - SIMAN, Pavol. Petrology and monazite dating of the Fe-rich gneisses from Kokava (Veporic Unit, Western Carpathians, Slovakia): Devonian sediments supplied from Gondwanan sources metamorphosed in the Variscan times. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 2, p. 181-200. (1.026 - IF2010). PUTIŠ, Marián - IVAN, Peter - KOHÚT, Milan - SPIŠIAK, Ján - SIMAN, Pavol - RADVANEC, Martin - UHER, Pavel - SERGEEV, Sergey - LARIONOV, Alexander - MÉRES, Štefan - DEMKO, Rastislav - ONDREJKA, Martin. Meta-igneous rocks of the West-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. In Bulletin de la Société géologique de France, 2009, vol. 180, no. 6, p. 461-471. (0.864 - IF2008). PUTIŠ, Marián - FRANK, Wolfgang - PLAŠIENKA, Dušan - SIMAN, Pavol - SULÁK, Marián - BIROŇ, Adrián. Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedgerelated to two subductions: constrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. In Geodinamica Acta, 2009, vol. 22, no. 1-3, p. 31-56. (1.058 - IF2008). BEZÁK, Vladimír - BIELY, Anton - BROSKA, Igor - BÓNA, Ján - BUČEK, Stanislav - ELEČKO, Michal - FILO, Ivan - FORDINÁL, Klement - GAZDAČKO, Ĺubomír - GRECULA, Pavol - HRAŠKO, Ľubomír - IVANIČKA, Ján - JACKO, Stanislav, ml. - JACKO, Stanislav, st. - JANOČKO, Juraj - KALINČIAK, Michal - KOBULSKÝ, Ján - KOHÚT, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - KOVÁČIK, Martin - KOVÁČIK, Martin - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MAGLAY, Juraj - MELLO, Ján - NAGY, Alexander - NÉMETH, Zoltán - OLŠAVSKÝ, Mário - PLAŠIENKA, Dušan - POLÁK, Milan - POTFAJ, Michal - PRISTAŠ, Ján - SIMAN, Pavol - ŠIMON, Ladislav - TEŤÁK, František - VOZÁROVÁ, Anna - VOZÁR, Jozef - ŽEC, Branislav. Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Slovenskej republiky : 1 : 200 000. Aut. Bezák Vladimír et al., editor Bezák Vladimír. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. 534 s. ISBN 978-80-89343-28-7. PUTIŠ, Marián - SERGEEV, Sergey - ONDREJKA, Martin - LARIONOV, Alexander - SIMAN, Pavol - SPIŠIAK, Ján - UHER, Pavel - PADERIN, Ilja. Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record from the Gondwana active margin settings. In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 1, p. 3-18. (0.517 - IF2007). BEZÁK, Vladimír - POLÁK, Milan - KONEČNÝ, Vlastimil - BIELY, Anton - ELEČKO, Michal - FILO, Ivan - HÓK, Jozef - HRAŠKO, Ľubomír - KOHÚT, Milan - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MAGLAY, Juraj - MELLO, Ján - OLŠAVSKÝ, Mário - PRISTAŠ, Ján - SIMAN, Pavol - ŠIMON, Ladislav - VASS, Dionýz - VOZÁR, Jozef. Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000, Mapový list: 36 - Banská Bystrica. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2008. 1 mapa. ISBN 978-80-89343-04-1. BEZÁK, Vladimír - ELEČKO, Michal - FORDINÁL, Klement - IVANIČKA, Ján - KALIČIAK, Michal - KONEČNÝ, Vlastimil - KOVÁČIK, Martin - MAGLAY, Juraj - MELLO, Ján - NAGY, Alexander - POLÁK, Milan - POTFAJ, Michal - BIELY, Anton - BÓNA, Ján - BROSKA, Igor - BUČEK, Stanislav - FILO, Ivan - GAZDAČKO, Ĺubomír - GRECULA, Pavol - GROSS, Pavel - HAVRILA, Milan - HÓK, Jozef - HRAŠKO, Ľubomír - JACKO, Stanislav, ml. - JACKO, Stanislav, st. - JANOČKO, Juraj - KOBULSKÝ, Ján - KOHÚT, Milan - KOVÁČIK, Martin - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - NÉMETH, Zoltán - OLŠAVSKÝ, Mário - PLAŠIENKA, Dušan - PRISTAŠ, Ján - RAKÚS, Miloš - SALAJ, Jozef - SIMAN, Pavol - ŠIMON, Ladislav - TEŤÁK, František - VASS, Dionýz - VOZÁR, Jozef - VOZÁROVÁ, Anna - ŽEC, Branislav. Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1: 200 000. Editor Vladimír Bezák. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. ISBN 978-80-89343-21-8. BROSKA, Igor - HARLOV, Daniel - TROPPER, Peter - SIMAN, Pavol. Formation of magmatic titanite and titanite-ilmenite phase relations during granite alteration in the Tribec Mountains, Western Carpathians, Slovakia. In Lithos, 2007, vol. 95, no. 1-2, p. 58-71. (2.203 - IF2006). POLÁK, Milan - FILO, Ivan - HAVRILA, Milan - BEZÁK, Vladimír - KOHÚT, Milan - KOVÁČ, Peter - VOZÁR, Jozef - MELLO, Ján - MAGLAY, Juraj - ELEČKO, Michal - VOZÁROVÁ, Anna - OLŠAVSKÝ, Mário - SIMAN, Pavol - BUČEK, Stanislav - SIRÁŇOVÁ, Zuzana - HÓK, Jozef - RAKÚS, Miloš - LEXA, Jaroslav - ŠIMON, Ladislav - PRISTAŠ, Ján - KUBEŠ, Peter - ZAKOVIČ, Michal - LIŠČÁK, P. - ŽÁKOVÁ, E. - BOOROVÁ, Daniela - VANĚKOVÁ, Hilda. Vysvetlivky ku geologickej mape Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ : Nakladateľstvo D. Štúra, 2003. 218 s. POLÁK, Milan - FILO, Ivan - HAVRILA, Milan - BEZÁK, Vladimír - KOHÚT, Milan - KOVÁČ, Peter - VOZÁR, Jozef - MELLO, Ján - MAGLAY, Juraj - ELEČKO, Michal - OLŠAVSKÝ, Mário - PRISTAŠ, Ján - SIMAN, Pavol - BUČEK, Stanislav - HÓK, Jozef - RAKÚS, Miloš - LEXA, Jaroslav - ŠIMON, Ladislav. Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ : Nakladateľstvo D. Štúra, 2003. BROSKA, Igor - SIMAN, Pavol. The breakdown of monazite in the West-Carpathian Veporic orthogneisses and tatric granites. In Geologica Carpathica, 1998, vol. 49, no. 3, p. 161-167. (0.271 - IF1997). BEZÁK, Vladimír - JACKO, Stanislav, st. - LEDRU, P. - SIMAN, Pavol. Hercynian development of the Western Carpathians. In Geodynamic development of the Western Carpathians. - Bratislava : Dionýz Štúr Publishers, Geological Survey of Slovak Republic, 1998, p. 27-34. ISBN 80-85314-94-0. PETRÍK, Igor - BROSKA, Igor - LIPKA, Ján - SIMAN, Pavol. Granitoid allanite-(Ce): substitution relations, redox conditions and REE distributions (on an example of I-type granitoids, Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 1995, vol. 46, no. 2, p. 79-94.