RNDr. Marian Janák, DrSc.


vedecký pracovník, vedúci Oddelenia litosféry a geodynamických procesov

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3213
E-mail:ks.ab1574178514vas@n1574178514ajmlo1574178514eg1574178514
ks.ab1574178514vas@k1574178514anaj.1574178514naira1574178514m1574178514
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:
  • petrológia metamorfovaných hornín
  • ultravysokotlaková metamorfóza v kolíznych orogénnych zónach: Alpy (Pohorje), škandinávske kaledonidy, Rodopy
  • termodynamické modelovanie, geotermobarometria
  • geochronologické datovanie a tektonická interpretácia metamorfných procesov
Vzdelanie:
1977- 1980  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1980  doktor prírodovedy – RNDr. (Prif UK, Bratislava)
1992  kandidát geologických vied – CSc. (Prif UK, Bratislava)
1992  Master of Arts – M.A. (Princeton University, USA)
2004  doktor geologických vied – DrSc. (Slovenská akadémia vied)
Prehľad doterajšej praxe:
1980 – 1997  Katedra mineralógie a petrológie Prif UK, Bratislava (odborný asistent)
1991- 1992  Department of Geological and Geophysical Sciences, Princeton University, USA ( postgraduálny štúdijný pobyt )
1997-  Geologický ústav SAV Bratislava (vedúci vedecý pracovník)