Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.


vedecká pracovníčka

Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211 kl. 32
E-mail:ks.bb1618725332vas@a1618725332vokat1618725332pul1618725332
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:
  • mineralógia
  • rudné ložiská – vznik a zvetrávanie
  • fluidné inklúzie
  • Ramanova spektroskopia

 

Vzdelanie:

1994-1999: magisterské štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie

Diplomová práca: Pb, Zn, Cu, Sb hydrotermálna mineralizácia na lokalite Jasenie-Soviansko (Nízke Tatry Mts.) (školiteľ: doc. RNDr. Martin Chovan, CSc.)

1999-2004: doktorandské štúdium (externe): Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie

Dizertačná práca: Hydrotemálna Pb-Zn mineralizácia v tatrickej tectonickej jednotke Západných Karpát (školiteľ: prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.)

 

Zamestnanie:

1999 – Ústav vied o Zemi (Geologický ústav) Slovenskej akadémie vied

 

Kurzy a výskumné pobyty:

13.-16.11.2006: Tréningové školenie „Nové trendy v spektrálnych metódach využívaných pri výskume prírodných materiálov“ (Smolenice)

5.11.-16.11.2012: Výskumný pobyt v laboratóriu Ramanovej spektroskopie (prof. Peter Lazor, Department of Earth Sciences, University of Uppsala, Švédsko)

7.9.-13.9.2014: Výskumný pobyt na Institute of Geosciences, University of Friedrich Schiller (Jena, Nemecko)

 

Ocenenie:

Ďakovný list SGS za budovanie geológie a za šírenie dobrého mena a rozvoj Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2015

 

Vybrané publikácie:

MAJZLAN J., ŠTEVKO M., CHOVAN M., LUPTÁKOVÁ J., MILOVSKÁ S., MILOVSKÝ R., JELEŇ S., POLLOK K., GÖTTLICHER J., SÝKOROVÁ M., KUPKA D., 2018: Mineralogy and geochemistry of the copper-dominated neutral mine drainage at the Cu deposit Ľubietová-Podlipa (Slovakia). Applied Geochemistry 92, 59-70 (2.581 – IF2016). ISSN: 0882-2927

KODĚRA Peter, TAKÁCS Ágnes, RACEK Martin, ŠIMKO František, LUPTÁKOVÁ Jarmila, VÁCZI Tamás, ANTAL Peter, 2017: Javorieite, KFeCl3 – a new mineral hosted by salt melt inclusions in porphyry gold systems. European Journal of Mineralogy 29(6), 995-1004. (1.362 – IF2016). ISSN: 0935-1221.

NAGLIK, Beata – TOBOŁA, Tomasz – NATKANIEC-NOWAK, Lucyna – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – MILOVSKÁ, Stanislava, 2017: Raman spectroscopic and microthermometric studies of authigenic quartz (the Pepper Mts., Central Poland) as an indicator of fluids circulation. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 173,  960-964. (2,653 – IF2015) ISSN 1386-1425

LUPTÁKOVÁ, J. – MILOVSKÁ, S. – JELEŇ, S. – MILOVSKÝ, R. – MIKUŠ, T. – BIROŇ, A., 2016: Primary ore Cu mineralization at the Ľubietová-Podlipa locality (Slovakia). Acta Geologica Slovaca (AGEOS) 8, 2, 175-194. ISSN: 1338-0044

KODĚRA, P. – TAKÁCS, Á. – RACEK, M. – ŠIMKO, F. – LUPTÁKOVÁ, J. – VÁCZI, T. – ANTAL, P. 2016: Javorieite, IMA 2016-020. CNMNC Newsletter No. 32, August 2016, page 917; Mineralogical Magazine, 80, 915-922.

NEMEC, Ondrej – HURAIOVÁ, Monika – LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Mineralogická charakteristika apatitu z bazaltových maarov na južnom Slovensku. In Acta Geologica Slovaca, 2015, roč. 7, č. 1, s. 19-27. ISSN 1338-0044.

KHARBISH, S. – ANDRÁŠ, Peter – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – MILOVSKÁ, Stanislava. Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: Libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. In Spectrochimica Acta Part A – Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, vol. 130, p. 152-163. (2.129 – IF2013). (2014 – Current Contents). ISSN 1386-1425.

HURAI, Vratislav – WIERZBICKA-WIECZOREK, M. – PENTRÁK, Martin – HURAIOVÁ, Monika – THOMAS, R. – SWIERCZEWSKA, Anna – LUPTÁKOVÁ, Jarmila. X-Ray Diffraction and Vibrational Spectroscopic Characteristics of Hydroxylclinohumite from Ruby-Bearing Marbles (Luc Yen District, Vietnam). In International Journal of Mineralogy, 2014, id 648530, 11 p. ISSN 2356-7058.

MILOVSKÁ, Stanislava – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – BIROŇ, Adrián – JELEŇ, Stanislav. Mineralógia ložiska Ľubietová – Podlipa (nové údaje). In ANDRÁŠ, Peter et al. Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložisek. 1. vyd. – Ostrava : Mendelej, 2013, p. 165-187. ISBN 978-80-86832-75-3.

HURAI, Vratislav – HURAIOVÁ, Monika – MILOVSKÝ, Rastislav – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – KONEČNÝ, Patrik. High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated syenite xenoliths within an alkali basalt. In American Mineralogist, 2013, vol. 98, no. 5-6, p. 1074-1077. (2.204 – IF2012). (2013 – Current Contents). ISSN 0003-004X.

BROSKA, Igor – RAVNA, Erling J. Krogh – VOJTKO, Peter – JANÁK, Marian – KONEČNÝ, Patrik – PENTRÁK, Martin – BAČÍK, Peter – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – KULLERUD, K. Oriented inclusions in apatite in a post-UHP fluid-mediated regime (Tromsø Nappe, Norway). In European Journal of Mineralogy, 2014, vol. 26, p. 623-634. (1.506 – IF2013). (2014 – Current Contents). ISSN 0935-1221.

LUPTÁKOVÁ, Jarmila – BIROŇ, Adrián – ANDRÁŠ, Peter. Hydrotermálna žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé Karpaty): minerály a evolúcia fluíd. In Mineralia Slovaca, 2009, vol. 41, no. 4, p. 477-492. (2009 – GeoRef). ISSN 0369-2086.

JELEŇ, Stanislav – GALVÁNEK, Juraj – ANDRÁŠ, Peter – BENDÍK, Andrej – BELÁČEK, Boris – BOZALKOVÁ, Irena – GAÁL, Ľ. – GAJDOŠ, Alfonz – HÁBER, Milan – KONEČNÝ, Vlastimil – KRIŽÁNI, Ivan – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – MAZÚREK, Jaroslav – MICHAL, P. – SOTÁK, Ján – STAŇOVÁ, Sidónia – ŠIMO, Vladimír – ŠURKA, Juraj – WETTER, Richard. Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Banská Bystrica : Geologický ústav SAV, 2009. 320 s. ISBN 978-80-970413-4-2.

BAČÍK, Peter – OZDÍN, Daniel – UHER, Pavel – BAKOS, František – LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Chemical composition of tourmalines from hydrothermal veins in metamorphic rocks of Tatric and Veporic crystalline basement of the Western Carpathians. In Mineralogia Polonica: Special Papers. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28, p.13-15. ISSN 1896-2203.

LUPTÁKOVÁ, Jarmila – CHOVAN, Martin. Character of hydrothermal fluids in Pb-Zn vein mineralization in the Tatric unit of the Western Carpathians. In Mineralogia Polonica: Special Papers. – Krakow : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2006, vol. 28, p. 136-138. ISSN 1896-2203.

LUPTÁKOVÁ, Jarmila – PRŠEK, Jaroslav. Sulfosoli z Pb-Zn mineralizácie na ložisku Jasenie-Soviansko (Nízke Tatry). In Mineralia Slovaca, 2004, vol. 36, no. 3-4, p. 286-290. ISSN 0369-2086.

LUPTÁKOVÁ, Jarmila – CHOVAN, Martin. Sekundárne minerály na Pb-Zn ložisku Jasenie-Soviansko v Nízkych Tatrách. In Mineralia Slovaca, 2003, vol. 35, no. 2, p. 141-146. ISSN 0369-2086.

ANDRÁŠ, Peter – KOTULOVÁ, Júlia – HAŠKOVÁ, Anna – LUPTÁKOVÁ, Jarmila. Origin and evolution of ore-forming fluids at Pezinok-Kolársky vrch Sb deposit (Western Carpathians, Slovakia). In Slovak geological magazine, 2002, vol. 8, no. 2, p. 159-169. ISSN 1335-096X.

LUPTÁKOVÁ, Jarmila – CHOVAN, Martin – HURAIOVÁ, Monika. The base metal deposit of Jasenie-Soviansko: A fluid inclusion study. In PIESTRZYŇSKI, Adam. Mineral Deposits at the Beginning of the 21st century : Proceedings of the joint 6th Biennal SGA-SEG Meeting. – Lisse – Abingdon – Exton – Tokyo : A. A. Balkema, 2001, p. 297-299. ISBN 90-2651-846-3.

 

Výskumné správy:

CHOVAN, M. – HURAI, V. – PUTIŠ, M. – OZDÍN, D. – PRŠEK, J. – MORAVANSKÝ, D. – LUPTÁKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, J. – KRÁĽ, J. – KONEČNÝ, P. Zdroje fluíd a genéza mineralizácií tatrika a severného veporika : čiastková záverečná správa. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2006. 254 s.

LEXA, J. – BAČO, P. – BAHNA, B. – BAKOŠ, F. – BALÁŽ, P. – BEZÁK, V. – BYSTRICKÁ, G. – CICMANOVÁ, S. – FERENC, Š. – GAZDAČKO, Ľ. – GRECULA, P. – HÁBER, M. – HELMA, J. – HOJSTRIČOVÁ, V. – HRAŠKO, Ľ. – HURAI, V. – HURAIOVÁ, M. – CHOVAN, M. – JELEŇ, S. – KOBULSKÝ, J. – KODĚRA, P. – KOHÚT, M. – KOLLÁROVÁ, V. – KONEČNÝ, P. – KONEČNÝ, V. – KOVÁČIK, M. – KRÁĽ, J. – KYSELICA, M. – LUPTÁKOVÁ, J. – MARSINA, K. – MACKOVÝCH, D. – MAŤO, Ľ. – MICHALKO, J. – MIKUŠ, T. – MORAVANSKÝ, D. – NÉMETH, Z. – OZDÍN, D. – PETRO, M. – PRŠEK, J. – RADVANEC, M. – ROJKOVIČ, I. – ROJKOVIČOVÁ, Ľ. – TRÉGER, M. – SMIRNOV, A. – SMOLKA, J. – ŠESTÁK, P. – ŽÁK, K. – ŽÁKOVÁ, E. – ŽEC, B., 2002: Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky, regionálna geológia. Bratislava, MŽP SR, ŠGÚDŠ, 2002, 214 s., 91 príl., 3 diely.

J. Luptáková a S. Milovská pri práci na elektrónovom mikroanalyzátore JEOL JXA 8230 na University of F. Schiller v Jene
J. Luptáková a S. Milovská pri práci na elektrónovom mikroanalyzátore JEOL JXA 8230 na University of F. Schiller v Jene