Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 2/0014/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Dušan Starek
Spoluriešitelia z ústavu:Tomáš Fuksi, Júlia Kotulová, Vladimír Šimo, Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: