Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Číslo projektu:VEGA-2/0169/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:Marián Golej, Tamás Müller, Vladimír Šimo
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: