Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Číslo projektu:VEGA-2/0090/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Marek Vďačný
Spoluriešitelia z ústavu:Jozef Michalík, Ľubica Puškelová
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: