Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
Číslo projektu:VEGA-2/0008/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Igor Petrík
Spoluriešitelia z ústavu:Igor Broska, Marian Janák, Milan Kohút
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: