Projekty národných agentúr

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

APVV-16-0146Ján Madarás (projekt PriFUK)Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
APVV-16-0482Ján VozárGeofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
APVV-15-0050Pavol Siman (grant PriFUK)Modely interkcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, váchodných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
APVV-15-0083Jaroslav Lexa (grant PriFUK)Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
APVV-15-0292Radovan Kyška-PipíkDeglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
APVV-15-0560Miriam Kristeková (grant MFaI UK)Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
APVV-14-0118Ján SotákOblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
APVV-14-0278Igor PetríkStabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA)
VEGA 2/0002/17Fridrich ValachGeomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
VEGA 2/0023/17Tomáš MikušOxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
VEGA 2/0028/17Jozef MadzinMagnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
VEGA 2/0084/17Igor BroskaCharakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
VEGA 2/0186/17Silvia OzdínováBiosttratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
VEGA 1/0119/16Rastislav MilovskýVplyv krajiny a regulácii na spoločenstva bentosu tečúcich vôd
VEGA 1/0462/16Pavol ZahorecRiešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutin v environmentálnych a archeologických aplikáciách
VEGA 2/0034/16Ján SotákKorelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
VEGA 2/0057/16Jozef MichalíkMezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločnstiev morských organizmov.
VEGA 2/0060/16Marian JanákVysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
VEGA 2/0067/16Igor PetríkStabilita a retrogádne premeny akcesorických minerálov v horninách kolíznych orogénnych zón
VEGA 2/0115/16Peter GubaKonvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme
VEGA 2/0118/16Vratislav HuraiGenéza fosfátového ložiska Evale v Mozambiku
VEGA 1/0141/15Peter VajdaGeofyzikálny model litosféry Západných Karpát
VEGA 1/0538/15Stanislava MilovskáPorovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy
VEGA 1/0560/15Jaroslav LexaMineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
VEGA 1/0650/15Pavol SimanGeochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch
VEGA 1/0664/15Radovan Kyška-PipíkAntropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží.
VEGA 2/0017/15Dušan StarekIntegrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
VEGA 2/0042/15Peter VajdaImplementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
VEGA 2/0056/15Radovan Kyška-PipíkMultiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
VEGA 2/0067/15Alexandra MarsenićNumerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa
VEGA 2/0083/15Iveta SmetanováŠtatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku
VEGA 2/0091/15Vladimír BezákKôrové tektonické štruktúry vo východnej čast Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
VEGA 2/0136/15Adam TomašovýchZmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
VEGA 2/0138/15Jaroslav LexaVývoj monogenetických ryolitových vulkánov
VEGA 2/0188/15Lucia FojtíkováSeizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
VEGA 2/0193/15Rastislav MilovskýVek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
VEGA 2/0012/14Peter VršanskýŠváby zo svetových jantárov
VEGA 2/0053/14Svetlana BičárováAtmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
VEGA 2/0089/14Svetlana BičárováDepozičné toky acidifikačných zložiek lesných pôd a ozónu vo vybraných podhorských a horských oblastiach Slovenska

 

Iné projekty
SASPRO 1497/03/01/ CRITHON3DJán VozárMulti-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D

 

Medzinárodné projekty

 

MAD Ukrajina–SlovenskoIgor BroskaAkcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Horizont 2020 – MSCA-ITN-2014Adam TomašovýchRamenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov
MAD Bulharsko–SlovenskoRadovan Kyška-PipíkDistribúcia rozsievok a lastúrničiek v neogénnych jazerných systémoch Slovenska a Bulharska
MAD Česko – SlovenskoVladimír BezákElektrická vodivosť a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu
UMR CNRS 6112 LPGJán SotákKonzorcium pre výskum foraminifer
COST — ES1404Pavol NejedlíkEurópska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia
COST — ES1401Peter MoczoČasovo závislá seizmológia
UNESCO/IGCP No. 609Jozef MichalíkKlimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
UNESCO/IGCP No. 632Jozef MichalíkJurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
AlpArrayKristián CsicsayAlpArray
AMBA — UNESCOPeter VršanskýEvolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA)