Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA)
VEGA 2/0006/19Peter VajdaIntegrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
VEGA-1/0260/19Rastislav MilovskýNový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
VEGA-1/0291/19Jarmila LuptákováImobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
VEGA-2/0008/19Igor PetríkHorninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
VEGA-2/0067/19Rastislav MilovskýKvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
VEGA-2/0090/19Marek VďačnýZloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
VEGA-2/0144/19Kristián CsicsaySúčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
VEGA-2/0169/19Adam TomašovýchPotenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
VEGA 1/0143/18Vratislav HuraiMineralógia, petrogenéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
VEGA 1/0341/18Radovan Kyška-PipíkPakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies.
VEGA 2/0014/18Dušan StarekSedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
VEGA 2/0015/18Pavol NejedlíkMezo- a mikro-meteorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov
VEGA 2/0042/18Peter VršanskýŠváby zo svetových jantárov II
VEGA 2/0083/18Iveta SmetanováČasové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí
VEGA 2/0122/18Juraj HrabovskýČasové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne
VEGA 2/0002/17Fridrich ValachGeomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
VEGA 2/0023/17Tomáš MikušOxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
VEGA 2/0028/17Jozef MadzinMagnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
VEGA 2/0084/17Igor BroskaCharakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
VEGA 2/0186/17Silvia AntolíkováBiostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
VEGA 1/0119/16Rastislav MilovskýVplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd
VEGA 1/0462/16Pavol ZahorecRiešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách
VEGA 2/0034/16Ján SotákKorelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
VEGA 2/0060/16Marian JanákVysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
Iné projekty
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA)
VEGA 2/0057/16Jozef MichalíkMezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločenstiev morských organizmov.
VEGA 2/0067/16Igor PetríkStabilita a retrogádne premeny akcesorických minerálov v horninách kolíznych orogénnych zón
VEGA 2/0115/16Peter GubaKonvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme
VEGA 2/0118/16Vratislav HuraiGenéza fosfátového ložiska Evate v Mozambiku
VEGA 1/0141/15Peter VajdaGeofyzikálny model litosféry Západných Karpát
VEGA 1/0538/15Stanislava MilovskáPorovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy
VEGA 1/0560/15Jaroslav LexaMineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
VEGA 1/0650/15Pavol SimanGeochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch
VEGA 1/0664/15Radovan Kyška-PipíkAntropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží.
VEGA 2/0017/15Dušan StarekIntegrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
VEGA 2/0042/15Peter VajdaImplementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
VEGA 2/0056/15Radovan Kyška-PipíkMultiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
VEGA 2/0067/15Alexandra MarsenićNumerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa
VEGA 2/0083/15Iveta SmetanováŠtatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku
VEGA 2/0091/15Vladimír BezákKôrové tektonické štruktúry vo východnej časti Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
VEGA 2/0136/15Adam TomašovýchZmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
VEGA 2/0138/15Jaroslav LexaVývoj monogenetických ryolitových vulkánov
VEGA 2/0188/15Lucia FojtíkováSeizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
VEGA 2/0193/15Rastislav MilovskýVek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
VEGA 2/0012/14Peter VršanskýŠváby zo svetových jantárov
VEGA 2/0053/14Svetlana BičárováAtmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
VEGA 2/0089/14Svetlana BičárováDepozičné toky acidifikačných zložiek lesných pôd a ozónu vo vybraných podhorských a horských oblastiach Slovenska

Medzinárodné projekty

MAD Ukrajina–SlovenskoMiroslav BielikAplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
Horizont 2020 – MSCA-ITN-2014Adam TomašovýchRamenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov
MAD Bulharsko–SlovenskoRadovan Kyška-PipíkDistribúcia rozsievok a lastúrničiek v neogénnych jazerných systémoch Slovenska a Bulharska
MAD Česko – SlovenskoVladimír BezákElektrická vodivosť a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu
National Science Centre of PolandJán SotákMagurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko)
UMR CNRS 6112 LPGJán SotákKonzorcium pre výskum foraminifer
COST — ES1404Pavol NejedlíkEurópska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia
COST — ES1401Peter MoczoČasovo závislá seizmológia
UNESCO/IGCP No. 632Jozef MichalíkJurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
AMBA — UNESCOPeter VršanskýEvolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA)