Ústav vied o Zemi SAV tvoria dve organizačné zložky: Geologický odborGeofyzikálny odbor.

Geologický odbor tvoria dve pracoviská – v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Geofyzikálny odbor tvorí pracovisko v Bratislave a Hurbanove a sieť detašovaných pracovísk (observatóriá, seizmické a slapové stanice).

Geologický odbor a Geofyzikálny odbor sa členia na oddelenia.

Vedenie ústavu:

Riaditeľ:
RNDr. Ján MADARÁS, PhD.

Zástupca riaditeľa:
RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.

Vedecký tajomník:
Mgr. Milan ONDERKA, PhD.

Vedúci Geologického odboru:
Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

Vedúci Geofyzikálneho odboru:
RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.

Vedúci pracoviska Bratislava:
Mgr. Dušan STAREK, PhD.

Vedúci pracoviska Banská Bystrica:
Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

Vedúci pracoviska Hurbanovo:
Mgr. Fridrich VALACH, PhD.

Vedúca ekonomického oddelenia:
Mgr. Adriana KLEINOVÁ

Správna rada:RNDr. Ján MADARÁS, PhD.

RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.

Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

RNDr. Igor BROSKA, DrSc.

RNDr. Róbert KYSEL, PhD.

Dozorná rada:Dr. Ing. František SIMANČÍK

Prof. RNDr. Ján SPIŠIAK, DrSc.

Ing. Romana JURKIEWICZOVÁ