Vedenie ústavu:

Riaditeľ:
RNDr. Ján MADARÁS, PhD.

Zástupca riaditeľa:
RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.

Vedecký tajomník:
Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, PhD.

Vedúci Geologického odboru:
Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

Vedúci Geofyzikálneho odboru:
RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.

Vedúci pracoviska Bratislava Geologického odboru:
Mgr. Dušan STAREK, PhD.

Vedúci pracoviska Banská Bystrica Geologického odboru:
Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

Vedúci pracoviska Hurbanovo Geofyzikálneho odboru:
Mgr. Fridrich VALACH, PhD.

Vedúca ekonomického oddelenia:
Mgr. Adriana KLEINOVÁ

 

 

 

 

 

Ústav vied o Zemi SAV tvoria dva odbory: Geologický odborGeofyzikálny odbor.

Geologický odbor tvoria dve pracoviská – v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Geofyzikálny odbor tvorí pracovisko v Bratislave a Hurbanove a sieť detašovaných pracovísk (observatóriá, seizmické a slapové stanice).

Geologický odbor a Geofyzikálny odbor sa členia na oddelenia.