Knižnica Geologického odboru Ústavu vied o Zemi SAV a Knižnica Geofyzikálneho odboru Ústavu vied o Zemi SAV sú verejnými vedeckými knižnicami špecializovanými na geologické a geofyzikálne vedy.

Obidve knižnice sú súčasťou knižnično-informačnej siete SAV, na čele ktorej stojí Ústredná knižnica SAV a ktorou sú aj metodicky riadené.

Poslaním knižníc je poskytovať knižnično-informačné služby riešiteľom vedeckých úloh, rozvíjať informačné a databázové systémy na pracovisku, zabezpečovať distribúciu a výmenu odborných publikácií ústavu a rozširovaním vedeckých poznatkov prispievať k zvyšovaniu kultúrnej úrovne verejnosti.

Knižnice získavajú, spracovávajú, sprístupňujú a uchovávajú informačné pramene prevažne z oblasti vied o neživej prírode, ktoré tvoria tematický profil knižníc. V ich fondoch sa nachádzajú monografie, mapy, odborné a jazykové slovníky, kandidátske a dizertačné práce, výskumné a cestovné správy a hlavne periodiká, ktoré získava Knižnica Geologického odboru ÚVZ SAV prevažne výmenou za časopis Geologica Carpathica.

Knižnice poskytujú nasledovné služby: bibliograficko-informačné, rešeršné, reprografické, absenčné ako aj prezenčné výpožičky, medziknižničnú výpožičnú službu (aj pre iné knižnice na Slovensku), medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu pre interných zamestnancov prostredníctvom ÚK SAV a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Knižnica Geologického odboru ÚVZ SAV spracováva od r. 2005 monografie v ARL Rapid Library vrátane retrospektívy. Touto prácou prispieva k budovaniu spoločného Súborného katalógu kníh ústavov SAV a spoločnej databázy autorít.