Ústav vied o Zemi SAV je školiacim vedeckým pracoviskom pre odbory:
Aplikovaná geofyzika (4.1.30)
Petrológia (4.1.32)
Sedimentológia (4.1.33)

O termínoch a podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK, Katedry geológie a paleontológie PriF UKSlovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.

Smernica ÚVZ SAV k doktorandskému štúdiu

Interní doktorandi:

Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Dominika GODOVÁ 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi RNDr. Ján VOZÁR, PhD.
Mgr. Maria MARASZEWSKA 4.1.32. Petrológia Granite evolution in the Tatric part of the Low Tatra Mts. RNDr. Igor BROSKA, DrSc.
Dhavamani RAMACHANDRAN, MSc. 4.1.33. Sedimentológia Vplyv topografie a nadmorskej výšky na časovanie zániku ľadovca vo Vysokých Tatrách Dr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Mgr. Martin ŠUGÁR 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Revízia a analýza katalógu zemetrasení pre územie Slovenska doc. Mgr. Jozef KRISTEK, PhD.
Marina VIDHYA, MSc. 4.1.33. Sedimentológia Paleobiologické proxy pre rekonštrukciu zmien v limnickom prostredí na prechode z glaciálu do postglaciálu vo Vysokých Tatrách Dr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Mgr. Jozef VLASÁČ 4.1.32. Petrológia Genéza a mineralógia epitermálnej Au–Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Brehy–Rudno–Pukanec) Mgr. Tomáš MIKUŠ, PhD.
Mgr. Lucia ŽATKOVÁ 4.1.33. Sedimentológia Postglaciálny sedimentárny vývoj Tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov a stabilných izotopov Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.

Externí doktorandi:

Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Ing. Tomáš MLYNSKÝ 4.1.33. Sedimentológia Jantárové šváby z čias dinosaurov Mgr. Peter VRŠANSKÝ, PhD.
Mgr. Michal HOFFMAN 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Využitie prírodných elektromagnetických emisií pre štúdium geodynamických javov geologického podložia RNDr. Peter Vajda, PhD.
Materiály sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: