Ústav vied o Zemi SAV je školiacim vedeckým pracoviskom pre odbory Aplikovaná geofyzika (4.1.30), Petrológia (4.1.32) a Tektonika (4.1.33).
Smernica k doktorandskému štúdiu

Požiadavky:

O termínoch a podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UKSlovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.

Interní doktorandi:

Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Tomáš FUKSI 4.1.33. tektonika Morfologická variabilita brachiopódov z vrchnej jury Tetydného oceánu Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, PhD.
Mgr. Erika KOVACS 4.1.33. tektonika Sublitorálna mikrofauna ako proxy pre štúdium cyklicity a variability klímy v období 9.0-8.0 mil. rokov v Centrálnej Paratetýde Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Mgr. Ľubica LUHOVÁ 4.1.33. tektonika Izotopový záznam jaskynných prejavov permafrostu a paleoklimatická interpretácia Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.
Mgr. Zuzana MARGOČOVÁ 4.1.30. aplikovaná geofyzika Analýza seizmického ohrozenia Slovenska doc. Mgr. Jozef KRISTEK, PhD.
Mgr. Zuzana PULIŠOVÁ 4.1.33. tektonika Sedimentológia, biostratigrafia a tektogenéza Pružinsko-domanišskej panvy na Strednom Považí doc. RNDr. Ján SOTÁK, DrSc.
Mgr. Jana RIGOVÁ 4.1.32. petrológia Izotopové zloženie a chemizmus fosílnych lipidov vo vybraných mezozoických súvrstviach Západných Karpát pozdĺž metamorfného gradientu Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.
Mgr. Jakub URBLÍK 4.1.32 petrológia Freatomagmatické erupcie ryolitov Jastrabskej formácie: produkty a procesy RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Mgr. Zuzana ZRUBÁKOVÁ 4.1.33. tektonika Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky uloženia klastického materiálu v T/J hraničných súvrstviach doc. RNDr. Jozef MICHALÍK, DrSc.

Externí doktorandi:

Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Ing. Tomáš MLYNSKÝ 4.1.33. tektonika Jantárové šváby z čias dinosaurov Mgr. Peter VRŠANSKÝ, PhD.
Mgr. Michal SEKO 4.1.33. tektonika Paleobiografia spodno- a strednomiocénnych morských lastúrničiek (Ostracoda) Paratetýdy Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
RNDr. Katarína ŽECOVÁ 4.1.33. tektonika Biostratigrafická paleoekologická analýza vápnitého nanoplanktónu z paleogénnych súvrství maguskej jednotky v oblasti Nízkych Beskýd doc. RNDr. Ján SOTÁK, DrSc.
Materiály sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: