Ústav vied o Zemi SAV je školiacim vedeckým pracoviskom pre odbory:
 

 Aplikovaná geofyzika (4.1.30)

Petrológia (4.1.32)

Sedimentológia (4.1.33)

 

 

Požiadavky:

O termínoch a podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK, Katedry geológie a paleontológie PriF UKSlovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.

 

Smernica ÚVZ SAV k doktorandskému štúdiu

 

 

Interní doktorandi:

Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Tomáš FUKSI 4.1.33. Sedimentológia Morfologická variabilita brachiopódov z vrchnej jury Tetydného oceánu Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, PhD.
Mgr. Ľubica LUHOVÁ 4.1.33. Sedimentológia Izotopový záznam jaskynných prejavov permafrostu a paleoklimatická interpretácia Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.
Mgr. Zuzana CHOVANOVÁ 4.1.30. aplikovaná geofyzika Analýza seizmického ohrozenia Slovenska doc. Mgr. Jozef KRISTEK, PhD.
Dhavamani RAMACHANDRAN, MSc. 4.1.33. Sedimentológia Vplyv topografie a nadmorskej výšky na časovanie zániku ľadovca vo Vysokých Tatrách. Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Mgr. Jana RIGOVÁ 4.1.32. petrológia Izotopové zloženie a chemizmus fosílnych lipidov vo vybraných mezozoických súvrstviach Západných Karpát pozdĺž metamorfného gradientu Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.
Mgr. Jakub URBLÍK 4.1.32 petrológia Freatomagmatické erupcie ryolitov Jastrabskej formácie: produkty a procesy RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
Marina VIDHYA, MSc. 4.1.33. Sedimentológia Paleobiologické proxy pre rekonštrukciu zmien v limnickom prostredí na prechode z glaciálu do postglaciálu vo Vysokých Tatrách. Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Mgr. Lucia ŽATKOVÁ 4.1.33. Sedimentológia Postglaciálny sedimentárny vývoj Tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov a stabilných izotopov. Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.

 

Externí doktorandi:

Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Ing. Tomáš MLYNSKÝ 4.1.33. Sedimentológia Jantárové šváby z čias dinosaurov Mgr. Peter VRŠANSKÝ, PhD.
       


Materiály sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: