Ústav vied o Zemi SAV je školiacim vedeckým pracoviskom pre študijný odbor: Vedy o Zemi („geológia“)

Študijné programy:  Aplikovaná geofyzika, Mineralógia a petrológia, Tektonika a sedimentológia, Paleontológia

O termínoch a podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Slovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.

Smernica ÚVZ SAV k doktorandskému štúdiu
Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2022/2023

ZOZNAM DOKTORANDOV

Interní doktorandi:
Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Eva PROROKOVÁ Mineralógia a petrológia Mineralógia a genéza Mn a Fe minerálov oxidačnej zóny drahokovopolymetalického ložiska Banská Štiavnica doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
MSc. Martina JAMBROVIĆ Paleontológia Paleoecological reconstruction of Holocene climate oscillations and environmental changes using chironomid remains in lake sediments Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Mgr. Jozef BÓDI Aplikovaná geofyzika Využitie inverznej metodiky Growth vo vybraných problémoch sopečnej gravimetrie RNDr. Peter Vajda, PhD.
Mgr. Pavol MYŠĽAN Mineralógia a petrológia Minerálogia a genetické aspekty mangánovej mineralizácie v strašom paleozoiku gemerika Mgr. Martin Števko, PhD.
Mgr. Lenka ONDRÁŠOVÁ Aplikovaná geofyzika Geoelektrické modelovanie kontaktnej zóny medzi vonkajšími a vnútornými Karpatami RNDr. Ján Vozár, PhD.
Mgr. Diana ÖLVECZKÁ Paleontológia Vnútrodruhové zmeny vo veľkosti a morfológii vápnitého miktoplanktónu počas neskorej jury a ranej kriedy a ich vzťah k oceánografickým zmenám Mgr. Adam Tomašových, DrSc.
Mgr. Ema NOGOVÁ Aplikovaná geofyzika Kompilácia terestrických  a satelitných tiažových údajov pre výpočet mapy Bouguerových anomálií v alpsko-karpatskej oblasti Mgr. Pavol Zahorec, PhD.
Mgr. Dominika GODOVÁ Aplikovaná geofyzika Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi RNDr. Ján Vozár, PhD.

Externí doktorandi:
Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Michal HOFFMAN Aplikovaná geofyzika Využitie prírodných elektromagnetických emisií pre štúdium geodynamických javov geologického podložia RNDr. Peter Vajda, PhD.
Mgr. Vanesa VLČEKOVÁ Paleontológia Trendy paleoekologických zmien v alpínskej a subalpínskej zóne Tatier za posledných 5000 r. detekované spoločenstvami rozsievok Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Mgr. Eduard KOČÍ Aplikovaná geofyzika Mechanizmus vzniku intenzívnych magnetických porúch Mgr. Fridrich Valach, PhD.

 


Materiály sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: