Ústav vied o Zemi SAV je školiacim vedeckým pracoviskom pre odbory:
Aplikovaná geofyzika (4.1.30)
Petrológia (4.1.32)
Sedimentológia (4.1.33)

O termínoch a podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Prírodovedeckej fakulty UK, Katedry geológie a paleontológie PriF UKSlovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.

Smernica ÚVZ SAV k doktorandskému štúdiu  
 

ZOZNAM DOKTORANDOV

Interní doktorandi:
Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Dominika GODOVÁ 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi RNDr. Ján VOZÁR, PhD.
Mgr. Maria MARASZEWSKA 4.1.32. Petrológia Granite evolution in the Tatric part of the Low Tatra Mts. RNDr. Igor BROSKA, DrSc.
Mgr. Pavol MYŠĽAN 4.1.32. Petrológia Minerálogia a genetické aspekty mangánovej mineralizácie v strašom paleozoiku gemerika Mgr. Martin ŠTEVKO, PhD.
Mgr. Ema NOGOVÁ 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Kompilácia terestrických  a satelitných tiažových údajov pre výpočet mapy Bouguerových anomálií v alpsko-karpatskej oblasti RNDr. Peter VAJDA, PhD.
Mgr. Diana ŐLVECZKÁ 4.1.33. Sedimentológia Vnútrodruhové zmeny vo veľkosti a morfológii vápnitého miktoplanktónu počas neskorej jury a ranej kriedy a ich vzťah k oceánografickým zmenám Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, DrSc.
Mgr. Lenka ONDRÁŠKOVÁ 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Geoelektrické modelovanie kontaktnej zóny medzi vonkajšími a vnútornými Karpatami RNDr. Ján VOZÁR, PhD.
Dhavamani RAMACHANDRAN, MSc. 4.1.33. Sedimentológia Vplyv topografie a nadmorskej výšky na časovanie zániku ľadovca vo Vysokých Tatrách Dr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Mgr. Martin ŠUGÁR 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Revízia a analýza katalógu zemetrasení pre územie Slovenska doc. Mgr. Jozef KRISTEK, PhD.
Marina VIDHYA, MSc. 4.1.33. Sedimentológia Paleobiologické proxy pre rekonštrukciu zmien v limnickom prostredí na prechode z glaciálu do postglaciálu vo Vysokých Tatrách Dr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Mgr. Jozef VLASÁČ 4.1.32. Petrológia Genéza a mineralógia epitermálnej Au–Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Brehy–Rudno–Pukanec) Mgr. Tomáš MIKUŠ, PhD.
Mgr. Lucia ŽATKOVÁ 4.1.33. Sedimentológia Postglaciálny sedimentárny vývoj Tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov a stabilných izotopov Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.

Externí doktorandi:
Meno: Odbor: Téma: Školiteľ:
Mgr. Eduard KOCI 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Mechanizmus vzniku intenzívnych magnetických porúch Mgr. Fridrich VALACH, PhD.
Mgr. Michal HOFFMAN 4.1.30. Aplikovaná geofyzika Využitie prírodných elektromagnetických emisií pre štúdium geodynamických javov geologického podložia RNDr. Peter VAJDA, PhD.
Mgr. Vanesa VLČEKOVÁ 4.1.33. Sedimentológia Trendy paleoekologických zmien v alpínskej a subalpínskej zóne Tatier za posledných 5000 r. detekované spoločenstvami rozsievok Dr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
 
Materiály sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: