Zakladacia listina Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

 

Interné predpisy Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

§ 37 zákona č. 243/2017 Z. z.

(1) Verejná výskumná inštitúcia vydáva
a) štatút,
b) organizačný poriadok,
c) volebný poriadok na funkciu člena správnej rady,
d) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady,
e) pracovný poriadok,
f) pravidlá tvorby rozpočtu,
g) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

(2) Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na zložky, vydáva vnútorný predpis, ktorý upravuje
a) pravidlá vydávania vnútorných predpisov organizačnej zložky,
b) pôsobnosti organizačných zložiek,
c) pôsobnosti orgánov organizačnej zložky,
d) podrobnosti o oprávneniach riaditeľa organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám.

 

Dátum zverejnenia 25. 7. 2018