Zakladacia listina Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

 

Interné predpisy Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.

V zmysle ustanovení § 37 ods. 1 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. ako verejná výskumná inštitúcia, tieto vnútorné predpisy:
 
(1) Verejná výskumná inštitúcia vydáva

a) organizačný poriadok,
b) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady,
c) volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady, ak je zriadená,
d) pracovný poriadok,
e) pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov.

 

(2) Verejná výskumná inštitúcia môže vydať štatút a pravidlá tvorby rozpočtu.
 
(3) Ak sa verejná výskumná inštitúcia člení na organizačné zložky, vydáva vnútorný predpis, ktorý upravuje

a) pravidlá vydávania vnútorných predpisov organizačnej zložky,
b) pôsobnosti organizačných zložiek,
c) pôsobnosti orgánov organizačnej zložky,
d) podrobnosti o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám.