Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied v.v.i. koncepčne rozvíja vedy o Zemi výskumom geologickej stavby a geodynamickej evolúcie Zeme, jej horninového zloženia a evolúcie života ako i interpretácie geofyzikálnych polí a seizmicity, s použitím najmodernejších metód a prístrojového vybavenia.

Ústav vznikol 1. 7. 2015 zlúčením Geologického ústavu SAV (teraz Geologický odbor ÚVZ SAV) a Geofyzikálneho ústavu SAV (teraz Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV) a je verejnou výskumnou inštitúciou.

Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. tvoria dve organizačné zložky - Geologický odbor a Geofyzikálny odbor, ktoré boli etablované z ústavov založených v roku 1953.

Organizačné zložky

Geologický odbor

Geofyzikálny odbor

Nahlásenie pozorovania zemetrasenia

Pocítili ste zemetrasenie? Vyplňte náš makroseizmický dotazník.