Štatút NGK SR

Článok I.: Všeobecné ustanovenia

1. Národný geologický komitét Slovenskej republiky (ďalej: NGK) je nevládnym a medzirezortným orgánom, reprezentujúcim geologické vedy Slovenskej republiky vo vzťahu k Medzinárodnej únii geologických vied (International Union of Geological Sciences – ďalej: IUGS), k Rade medzinárodných geologických korelačných programov (ďalej IGCP) UNESCO a k ďalším zahraničným vedeckým orgánom a organizáciám

2. NGK, ktorý vznikol ako nástupnícky orgán Československého geologického komitétu, je vrcholným orgánom v geologických vedách s pôsobnosťou na území Slovenskej Republiky.

Článok II.: Poslanie a úlohy NGK

– reprezentovať členstvo Slovenskej Republiky (ďalej SR) v IUGS (vypracovávať správy o svojej činnosti, o najdôležitejších geovedeckých aktivitách v SR, ako aj o účasti členov vedeckej komunity SR na kongresoch IGC, EUG a ďalších medzinárodných podujatiach)

– navrhovať a dekretovať slovenských vedcov do funkcií v IUGS (v jej riadiacich orgánoch, výkonnom výbore, v odborných komisiách a pod. podľa smerníc IUGS) a presadzovať ich zvolenie

– prostredníctvom Slovenskej komisie pre medzinárodný geovedný program UNESCO sa podieľať sa na práci UNESCO a na aktivitách jej odborných komisií

– pripravovať slovenské stanoviská pre jednania v orgánoch IUGS a IGCP UNESCO a navrhovať, prípadne menovať slovenských delegátov na zasadnutia orgánov IUGS a IGCP

– prostredníctvom zastúpenia v Geologickej Rade Ministra životného prostredia SR plniť vo sfére svojej činnosti úlohu poradného orgánu rezortov vlády, Predsedníctva Slovenskej Akadémie vied (ďalej SAV) a iných vedeckých a odborných inštitúcií

– podnecovať a podporovať vypracovávanie slovenských geovedných projektov IGCP UNESCO (ako aj zastúpenie slovenských riešiteľov v projektoch koordinovaných zo zahraničia), sledovať a hodnotiť ich činnosť a výsledky a dávať odporúčania ku zvýšeniu ich úrovne

– sprostredkúvať a odporúčať slovenským vedcom individuálne členstvo v medzinárodných organizáciách a napomáhať im v nadväzovaní medzinárodných kontaktov

– stimulovať usporiadanie vedecky významných medzinárodných podujatí v SR, ako aj aktívnu účasť členov vedeckej komunity SR na medzinárodných podujatiach doma i v zahraničí

– informovať slovenskú geologickú verejnosť o činnosti IUGS a UNESCO a udržovať vzájomnú informovanosť so Slovenskou geologickou spoločnosťou (ďalej SGS) a geologickými inštitúciami SR

Článok III: Tvorenie orgánov NGK.

1. Pri styku s medzinárodnými vedeckými inštitúciami a organizáciami NGK zastupuje záujem Slovenskej republiky a slovenskej vedeckej komunity v geologických vedách. NGK je za svoju činnosť zodpovedný zriaďovateľovi a svojím voličom.

2. Kandidátku na členov NGK (spravidla z profesorov, doktorov geologických vied a významných geovedcov slovenskej geologickej komunity) navrhujú geovedné organizácie (podľa kľúča: ŠGÚDŠ – 3 kandidáti, GlÚ SAV – 3 kandidáti, geologická sekcia UK Bratislava – 3 kandidáti, TU Košice 2 kandidáti).

3. Túto kandidátku predkladá výbor SGS plenárnemu zhromaždeniu, ktoré zvolí sedem kandidátov s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. Volený člen NGK dostáva mandát na funkčné obdobie 4 roky (spravidla najviac 2x po sebe).

4. Členmi NGK z titulu funkcie sa stávajú zástupca rezortného ministerstva, v pôsobnosti ktorého je Geologická služba SR a predseda SGS (ich mandát na členstvo v NGK je viazaný na príslušné funkčné obdobie).

5. Uvedení deviati členovia NGK navrhujú zo svojich radov výkonný výbor, menovite predsedu, podpredsedu a vedeckého tajomníka. Výkonný výbor za svoju činnosť zodpovedá plénu NGK.

6. Ďalšími členmi NGK (môžu byť prizývaní na zasadnutia NGK, avšak bez hlasovacieho práva) sú dekrétovaní národní zástupcovia medzinárodných organizácií (IMA, IPA, ISA atď).

7. NGK má tieto orgány:

– plenárne zasadnutie

– výkonný výbor

– sekretariát

– pracovné skupiny

8. Pracovné skupiny môže NGK vytvárať aj spomimo rámca svojich členov. Členovia týchto pracovných skupín môžu byť prizývaní na schôdze NGK, nemajú však hlasovacie právo.

Článok IV. Povinnosti, práva a zodpovednosť členov NGK

1. Členstvo v NGK je čestné a nezastupiteľné. S prítomnosťou zástupcu za vopred ospravedlneného člena môže predseda výnimočne súhlasiť, zástupca má však len štatút pozorovateľa a nemá právo hlasovať.

2. Predseda je štatutárnym zástupcom NGK, ktorého po tajnej voľbe plenárnym zasadnutím NGK menuje a odvoláva predseda Slovenskej komisie pre UNESCO. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený podpredseda.

3. Vedecký tajomník podľa pokynov predsedu riadi prácu NGK a zabezpečuje administratívnu agendu spojenú s jeho činnosťou.

4. Povinnosťou člena je zúčastňovať sa na zasadnutí, aktívne sa zapájať do činnosti a plniť zverené úlohy. Ak si člen neplní povinnosti, zriaďovateľ ho môže na návrh výboru NGK a (následne) pléna SGS zbaviť členstva a vymenovať nového člena.

5. Člen má právo predkladať návrhy na činnosť NGK a jeho orgánov, svoje stanoviská k prerokúvaným materiálom, má právo byť informovaný o plnení úloh NGK a jeho orgánov, ako aj o kontaktoch s orgánmi IUGS a IGCP UNESCO.

6. NGK sa schádza spravidla 2x ročne. Na schôdzu môže predseda prizývať aj nečlenov NGK, najmä národných vedúcich projektov IGCP, k prerokovaniu koncepčných otázok medzinárodnej spolupráce. Predsedníctvo je povinné zvolať mimoriadnu schôdzu NGK, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov.

7. Výkonný výbor NGK sa schádza minimálne raz za polrok, podľa potreby i častejšie.

8. NGK je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie NGK je platné, ak preň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

9. O rokovaní plenárneho zasadnutia a predsedníctva sa vedie zápisnica, ktorú vypracováva tajomník a schvaľuje predseda (v jeho neprítomnosti podpredseda). Zápisnice sa dávajú na vedomie všetkým členom NGK najneskôr do 14 dní po zasadnutí. Členovia môžu uplatniť svoje pripomienky k zápisnici najneskôr do 14 dní po obdržaní zápisnice.

10. Predsedníctvo je povinné informovať zriaďovateľa o všetkých závažných rozhodnutiach a udalostiach. NGK informuje slovenskú geologickú verejnosť o svojej činnosti na plenárnych schôdzach SGS, prípadne v odbornej tlači.

Článok V.: Zabezpečenie činnosti NGK

1. Členský príspevok Slovenskej republiky do IUGS je hradený zriaďovateľom. Výšku a termín splatnosti členského príspevku je NGK povinný včas oznamovať zriaďovateľovi a administratívnemu pracovisku, ku ktorému je pripojený (SAV)

2. Krytie nákladov spojených s vysielaním členov NGK do zahraničia a na zabezpečenie ďalších úloh sa uplatňuje od vysielajúcich pracovísk. Po skončení cesty možno podľa jej povahy využívať podporu

3. Náklady spojené s činnosťou NGK sa hradia na základe osobitnej dohody

4. Ak zriaďovateľ nepovažuje ďalšiu činnosť NGK za účelnú, má právo ukončiť jeho činnosť. Pred takýmto rozhodnutím návrh prejedná s výborom SGS

Článok VI.: Záverečné ustanovenia

1. Aktualizovaná verzia tohoto štatútu bola schválená zasadnutím NGK 18. apríla 2005, po prejednaní na výbore SGS 3.3.2005 a v pléne VZ SGS 10.3.2005.

2. Tento Štatút nadobúda platnosť dňom vydania