Predseda / Chairman:

RNDr. Milan Kohút, CSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Bratislava)

Podpredseda / Deputy chairman:

Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. (Univerzita Komenského / Comenius University, Bratislava)

Tajomník / Secretary:

RNDr. Igor Petrík, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Bratislava)

Členovia / Members:

RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava)
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. (Univerzita Komenského / Comenius University, Bratislava)
RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Ministerstvo životného prostredia SR / Section of Geology and Natural Resources, Ministry of Environment SR, Bratislava)
Prof. RNDr. Ján Spišiak DrSc. (Univerzita Mateja Bela / Matej Bel University, Banská Bystrica)
Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Banská Bystrica)
RNDr. Ladislav Šimon, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, predseda Slovenskej geologickej spoločnosti)