Predseda / Chairman:

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Bratislava)

Podpredseda / Deputy chairman:

RNDr. Milan Kohút, CSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Bratislava)

Tajomník / Secretary:

RNDr. Igor Petrík, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Bratislava)

Členovia / Members:

RNDr. Vladimír Bezák CSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Bratislava)
RNDr. Vlasta Jánová (Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Ministerstvo životného prostredia SR / Section of Geology and Natural Resources, Ministry of Environment SR)
RNDr. Peter Malík, CSc. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava)
Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava)
Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV / Earth Science Institute SAS, Banská Bystrica)
RNDr. Ladislav Šimon, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra / State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, predseda Slovenskej geologickej spoločnosti)